การตั้งค่าระยะตัดตกและระยะปลอดภัย

เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามงานที่ออกแบบนั้น การตั้งค่าระยะตัดตกและระยะปลอดภัยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะสามารถป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการตัดกระดาษได้ ความคลาดเคลื่อนจากการตัดกระดาษสามารถจำแนกได้ดังนี้:

1. การตัดมีความคลาดเคลื่อนออก: เพราะฉะนั้นงานพิมพ์จำเป็นต้องถูกกำหนดหรือออกแบบให้มีระยะตัดตก หรือ bleed

2. การตัดมีความคลาดเคลื่อนเข้า: เพราะฉะนั้นงานพิมพ์จำเป็นต้องถูกกำหนดหรือออกแบบให้มีระยะปลอดภัย หรือ Safety Margin ระยะตัดตกจะป้องกันให้งานพิมพ์ไม่มีขอบสีขาว  และระยะปลอดภัยจะทำให้ข้อมูลสำคัญไม่ถูกตัดออกไป

การตั้งค่าระยะตัดตกและระยะปลอดภัย

1. สร้างไฟล์

2. เลือก Document Setup

รูปที่ 1: เลือก Document Setup

3. ตั้งค่า Bleed เป็น 3mm. รอบด้าน

รูปที่ 2: ตั้งค่า Bleed เป็น 3mm รอบด้าน

4. กด OK หลังจากกด OK แล้ว จะมีเส้นสีแดงปรากฏรอบ Artboard ซึ่งบ่งบอกอาณาเขตของระยะตัดตก ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3: เส้นสีแดงปรากฏแสดงอาณาเขตของระยะตัดตก

รูปที่ 4: ขยายงานอาร์ตเวิร์คออกมาให้อยู่ในระยะตัดตก

วิธีการตั้งค่าระยะปลอดภัย (Safety Margin)

1. เลือก Rectangular Tool

รูปที่ 1: Rectangle Tool ที่แถบเครื่องมือ

2. คลิกบนพื้นที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
3. ในหน้าต่างใหม่ที่ปรากฏขึ้น ให้กำหนดขนาดของสี่เหลี่ยมโดยให้มีขนาดเล็กกว่าตัวงานจริงด้านละ 3 มม. ทั้งด้านกว้างและด้านสูง รวมแล้ว
ความกว้างและความสูงจะมีค่าน้อยกว่าขนาดงานจริงด้านละ 6 มม.
4. คลิก OK

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการจัดสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นให้อยู่ตรงกึ่งกลางพอดี ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้:

5. เลือก Window > Align

รูปที่ 2: ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

7. ที่มุมขวาบนของหน้าต่างใหม่ กด More Option > Show Options

รูปที่ 3: ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

8. เลือก Align Tool ตรงตัวเลือกมุมขวาล่าง แล้วเลือก Align to Art board

รูปที่ 4:ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

9. กดที่ไอคอน Horizontal Align Center และ Vertical Align Center เพื่อจัดตำแหน่งให้สี่เหลี่ยมอยู่กึ่งกลางพอดี

รูปที่ 5:ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

10. ในขณะที่เลือกสี่เหลี่ยมอยู่ ให้คลิกขวาตรงตำแหน่งใดก็ได้ของหน้าจอ แล้วเลือก Make Guides

รูปที่ 6:ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง

เมื่อตั้งค่าถึงขั้นตอนที่ 10 แล้ว ในหน้าจอจะแสดงระยะตัดตกและระยะปลอดภัยเรียบร้อย ในการทำอาร์ตเวิร์ค ตัวงานออกแบบควรจะขยายออกไปให้ถึงขอบสีแดงและไม่ควรมีข้อมูลสำคัญอยู่เกินเส้นสีฟ้าด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายไปในขั้นตอนการตัด

รูปที่ 11: Artboard ที่มีระยะตัดตกและระยะปลอดภัยพร้อมเริ่มทำงาน

รูปที่ 6:ขั้นตอนการปรับให้สี่เหลี่ยมที่สร้างอยู่กึ่งกลาง