วิธีการตรวจสอบความละเอียดของภาพ

ชนิดของรูปภาพนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ
1. Bitmap: ส่วนประกอบของภาพจะถูกสร้างมาจากจุดเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล เมื่อพิกเซลเหล่านี้เรียงต่อกันเราจะสามารถเห็นเป็นภาพ โดยที่เมื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น เราจะสามารถเห็นจุดเล็ก ๆ นี้ได้ชัด
2. Vector: ภาพในรูปแบบเวกเตอร์จะถูกสร้างด้วยสูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงผลเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง ฯลฯ โดยการแสดงผลแบบเส้นนี้จะคงความชัดเจนแม้มีการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น
เพราะฉะนั้นในการพิมพ์งาน หากงานออกแบบถูกออกแบบมาด้วย vector ความคมชัดของงานพิมพ์จะไม่มีปัญหา ต่างกับงานที่มีรูปภาพ Bitmap เป็นส่วนประกอบ ซึ่งคุณภาพงานพิมพ์จะขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพ

ตัวอย่างภาพรูปแบบ Bitmap

รูปที่ 1: ตัวอย่างรูป Bitmap 72 dpi

รูปที่ 1: ตัวอย่างรูป Bitmap 300 dpi


รูปที่ 1 คือภาพในรูปแบบ Bitmap ที่มีความละเอียด 72 พิกเซลต่อนิ้ว (pixel per inch or ppi)

รูปที่ 2 คือภาพในรูปแบบ Bitmap ที่มีความละเอียด 300 พิกเซลต่อนิ้ว (pixel per inch or ppi)

จากรูปที่ 1 และรูปที่ 2 จะสังเกตได้ว่าภาพที่มีความละเอียด 72 ppiนั้น เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วจะไม่คมชัด แต่ภาพที่มีความละเอียด 300 ppiจะมีความคมชัดและมีคุณภาพดีกว่า
ซึ่งความละเอียด 300 ppiนี้เป็นคุณสมบัติความละเอียดขั้นต่ำของไฟล์รูปภาพ Bitmap ที่ใช้ในงานพิมพ์
เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพ ความละเอียดขั้นต่ำของไฟล์รูปภาพแบบ Bitmap ควรมีความละเอียดอย่างน้อย 300 ppi

วิธีการตรวจสอบความละเอียด ค่า dpi ของภาพ Bitmap ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

1. เปิดไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ

2. เลือก Window > Document Info

รูปที่ 1: เลือก Document info

หลังจากกดเลือก Document Info จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นดังรูปที่ 3 ซึ่งจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพ

1. เลือก More Options (มุมขวาบน) > Embedded Images

2. เลือกภาพที่ต้องการตรวจสอบ หน้าต่าง Document Info จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพนั้น

รูปที่ 2: เลือก Embedded Images

รูปที่ 3: รายละอียดภาพ